Ryem steinbrudd i Vikna kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Namdal Pukkverk AS.

Ryem steinbrudd er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 12/39 og 12/1 i Vikna kommune. Det omsøkte området er om lag 62 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til område for steinbrudd i reguleringsplan med navn «Ryem steinbrudd», vedtatt 14.12.2006, med planID 200602. Uttaksområdet ligger i reinbeitedistrikt 11 Åårjel-Njaarke sijte/ Vestre Namdal, og er delvis omfattet av området for vinterbeite. Det er oppgitt at forekomsten består av granitt og gneis som vil benyttes til blant annet veigrus, stabilisering og fundamentering på land og i sjø, betongproduksjon og asfaltproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på om lag 30 000 m3 og et totalt uttak på 290 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 16. juli 2018