Rustdalen massetak i Sel kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ottadalen Anlegg AS.

Rutsdalen massetak er lokalisert på gnr./bnr. 277/3 i Sel kommune. Området der det planlegges steinbrudd og masseuttak er 38,5 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget s. 4. Tiltaket omfatter uttak av murestein, plasterstein og pukk/grus. Forventet årlig uttak er 5000-15000 m3 og anslått totalt uttak er 150 000 m3. Det omsøkte området er i reguleringsplan Rustdalen massetak nord med vedtaksdato 03.09.2012 regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 12. April 2020