Rugsland i Birkenes kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra NCC Industry AS.

NCC Industry AS søker om driftskonsesjon for Rugsland i Birkenes kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 608 dekar og er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 15/4 og gnr./bnr. 15/6. Kart på side 4 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde.

Omsøkt konsesjonsområde er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning, vedtatt 6. september 2011. Tiltakshaver har opplyst til DMF at det pågår en reguleringsplanprosess for uttaksområdet og at planforslaget skal legges ut på offentlig høring i løpet av 2019.

Det skal utvinnes sand og grus. Råstoffene skal knuses og siktes, og skal hovedsakelig anvendes som tilslag til betong og asfalt. Årlig uttak er beregnet til om lag 80 000 m3 og anslått totaluttak er 6 000 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 9. september 2019