Roverud i Lillehammer kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS.

Roverud er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 95/25 i Lillehammer kommune. Det omsøkte området er på om lag 166 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «Steinbrudd/Pukkverk» i reguleringsplan med plan-ID 142 og navn «Roverudmyra miljøstasjon, steinbrudd og pukkverk». Det er oppgitt at forekomsten består av fjell av sandstein og at den benyttes som tilslag for asfalt og betong. Det er estimert et årlig uttak på om lag 25 000 m3 og et totalt uttak på om lag 6 800 000 m3.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. august 2018