Rotvoll i Bardu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Per Kristian Simonsen.

Per Kristian Simonsen (enkeltpersonforetak) søker om driftskonsesjon for massetak Rotvoll. Uttaket er lokalisert på gbnr. 14/4 og 14/5 i Bardu kommune. Tiltakshaver skriver i sin søknad at det søkes om konsesjon for 22 daa. Digitalisering av uttaksområdet viser at området er ca. 28 daa. Området samsvarer med det som er regulert til steinbrudd/masseuttak i gjeldende reguleringsplan. Ifølge tiltakshaver planlegger de å ta ut 12 000 – 15 000 m3 masser pr. år. Det samlede uttaksvolumet innenfor uttaksområdet er anslått å være 250 000 m3.

Tiltakshaver skal ta ut løsmasser. Massene skal benyttes til ulike formål. Ifølge tiltakshaver benyttes massene både til vegutbygging og andre byggeformål.

Området er i reguleringsplan for Massetak Rotvoll, vedtatt i kommunestyret den 21. september 2018, regulert til steinbrudd/masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 16. juni 2019