Rønningsåsen i Bamble kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Norsk Pukkservice AS.

Norsk Pukkservice AS søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Rønningsåsen. Uttaket er lokalisert på gbnr. 7/4, 7/41 og 7/46 i Bamble kommune. Digitalisering av omsøkt område viser at det er ca. 114 daa, og samsvarer med område avsatt til steinbrudd og masseuttak i gjeldende reguleringsplan. Tiltakshaver anslår det samlede uttaket innenfor omsøkt areal til å være ca. 5 000 000 m3. Videre ser tiltakshaver for seg et årlig uttak av ca. 100 000 m3 årlig. Uttaksmengden og uttakstakten kan variere noe med marked og etterspørsel.

Området er ifølge tiltakshavers beskrivelse kartlagt av NGU. Forekomsten består av amfibolitt og metagabbro – lokalt amfibolgneis. Forekomsten skal primært drives med tanke på å levere pukk til lokalmarkedet samt utfylling av stein til ny havn ved fjorden.

«Detaljregulering for Rønningsåsen pukkverk», med planID 0814 273, ble vedtatt i kommunestyret 15. september 2016. Området er regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 6. november 2019