Rokkberget masseuttak i Steinkjer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tore Guddingsmo grus AS.

Det omsøkte området er lokalisert på gnr./bnr. 82/1 og 83/5 i Steinkjer kommune. Området har et areal på 89 dekar, og kart ligger som vedlegg til dette konsesjonsvedtaket. Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan vedtatt 15.02.2017 med planid. 2015001. Forekomsten er fast fjell i hovedsak bestående av metasandstein og glimmerskifer. Massene brukes til bearbeiding og salg av knuste fraksjoner i ulike graderinger for bruk til bygge- og anleggsformål. Anslått totalvolum for uttaket er 1 100 000 fm3 og forventet årlig uttak er 20 000 fm3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 26. januar 2018