Rogdeli pukkverk i Tokke kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå YIT Norge AS.

Rogdeli pukkverk er lokalisert på del av gbnr. 43/1 i Tokke kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 110 dekar og framgår av høyringsvedlegget på s. 14. Tiltakshavar oppgjer at det skal tas ut totalt 1 500 000 m3 masse. Forventa årleg uttak er 15 000 m3 masse. Førekomsten består primært av kvartsitt. Det vert i søknaden opplyst at råstoffet blant anna skal nyttas til betongtilslag, asfalttilslag og anna typer entreprenørarbeider. Området er avsatt til steinbrudd og masseuttak i kommuneplanens arealdel og regulert til steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan for Rogdeli pukkverk, datert 16. november 2017.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. desember 2019