Rødberget massetak i Tana kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for Rødberget massetak i Tana kommune. Søker er Arne Pettersen.

Rødberget massetak legger på østsiden av Tanaelva ca. 28 km nord for Tana bru. Omsøkt areal er på ca. 31 dekar og er avsatt som område for råstoffutvinning i gjeldende kommuneplanen for Tana.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 16. november 2015