Ribelen masseuttak i Eigersund kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bjarne Solli Graveservice AS.

Søknaden gjelder uttak av mineralske ressurser på gbnr. 16/5 i Eigersund kommune. Omsøkt område er på 46 daa. Planlagt årlig uttak er oppgitt til ca. 15 000 m3 masse, mens planlagt samlet totalt uttak er oppgitt til ca. 274 000 m3 masse. Dette gir en forventet levetid på uttaket på ca. 18 år. Uttakets levetid vil imidlertid variere etter markedets etterspørsel for de aktuelle produkter.

Uttaket vil skje på fast fjell som består av Anortositt og Leukonoritt som er foliert. Forekomsten vil bearbeides til pukk, grøftesingel, grus, veigrus og steinstøv.

Området er i henhold til reguleringsplan «Ribelen masseuttak», planID 2016 003, vedtatt 19. mars 2018, regulert til kombinert formål landbruk/masseuttak. Etter endt uttak vil området bli tilbakeført til LNF-område.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 6. mars 2020