Repparfjord kobberforekomst i Kvalsund kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Nussir ASA.

Nussir ASA søker om driftskonsesjon for underjordsdrift på Repparfjord kobberforekomst i Kvalsund kommune, hvor uttak skal gjøres både i Ulveryggen- og Nussir-forekomsten. Forekomstene er lokalisert på gbnr 7/1 (Nussir) og gbfnr 7/1/15 (Ulveryggen). Nussir ASA har utvinningsrett til forekomstene på begge områdene. Områdene dekker til sammen 9136 daa. Det foreligger reguleringsplan med konseskvensutredning for området, vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 20. mars 2014. Omsøkt område er i planen regulert til utvinning av råstoff under jord.

Fra søkers beskrivelse av forekomstene fremgår at Ulveryggen mineraliseringen opptrer i en sekvens av metasedimenter, bestående av metasandstein, metakonglomerat og metasiltstein tilhørende Ulveryggenformasjonen, en del av Saltvanngruppen. De kobberførende mineralene er i hovedsak chalkopyritt (kopperkis). 70-80 % av Cu-innholdet i Ulveryggen består av stratabundet chalkopyritt. Resterende mineralisering, 20-30 %, består av bornitt-chalkopyritt som sitter i opptil 5 cm tykke kryssende kvartsårer. Kobbermineraliseringen på Nussir strekker seg ca. 90km langs strøket i øst-vest retning, med varierende tykkelse (1-7 m) og et fall mot nord på 60-65 grader. Mineraliseringen sitter i en finkornet silt- og sandstein med enkelte karbonatrike lag. De kobberførende mineralene utgjøres i hovedsak av bornitt og chalcositt (kopperglans). Bergartene i området består av metasedimenter og metavulkanitter.   

Kobberkonsentratet som produseres planlegges skipet ut til utenlandske kunder, fortrinnsvis til europeiske smelteverk. Bruksområdene og applikasjonene til kobber er mangeartet, og brukes blant annet i produksjon av tak, takrenne, nedløpsrør, statuer, elektronikk og elektriske apparater, rørledninger for gass eller væsker.

Etter planen skal uttak av malm starte i Ulveryggen der tunell allerede er drevet. Produksjonen vil forsyne oppredningsverket med malm mens Nussir klargjøres. Ulveryggen og Nussir vil så produsere parallelt mens Nussir gradvis øker uttaket opp mot 2 millioner tonn per år når planlagte strosser på Ulveryggen er tømt etter ca. 5 år. Uttak skal kun foregå ved underjordsdrift. Detaljer for uttaket følger i vedlagte driftsplan med vedlegg. Valg av uttaks metode(r) er basert på gjennomført pre-feasibilitystudie, omtalt som «Dybdedokument for gruvedrift». Dette, samt et norsk sammendrag, følger vedlagt søknadsdokumentene. 

Det er i søknaden oppgitt et totalt volum for uttaket på 25 000 000 m3, med et forventet årlig uttak på 550 000 m3.

Oppredning og prosessering vil foregå på det eksisterende industriområdet på Øyen, med forutgående renovering av anleggene. Som et mulig alternativ skisseres etablering av nye anlegg på Markoppnes, som er regulert til industriformål. Området ligger om lag 3 kilometer fra Øyen, på eiendom gbnr 7/26. Vedlagt søknaden følger eget notat om søkers beskrivelse og vurdering av alternativene.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 1. september 2017