Repparfjord Eiendom AS i Kvalsund kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Wergeland AS.

Uttaket er et masseuttak i fast fjell i Kvalsund kommune på gårds- og bruksnummer 7/1 og 7/1/15.

Omsøkt område er på ca 120 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegg.

Årlig uttaksvolum vil ligge på ca 64 000m3, med et totalt uttak på ca 1 300 000m3. Råstoffet vil benyttes til offshoreleveranser, veg, overbygningsmasser, oppfylling av tomter, blokk til forstøtning/fundamenter og fyllmasser.

Området er i vedtak av 08.05.2012 regulert til industriområde.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 23. januar 2018