Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra YIT Norge AS.

YIT Norge AS (org. nr. 983 065 309) søker om driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Renningsåsen pukkverk. Søknaden gjelder uttak av fast fjell på eiendommene gbnr. 202/12, 22, 51, 52 og 203/1 i Øvre Eiker kommune. Konsesjonsområdet for uttaket er angitt et eget kart som ligger ved som en del av høringsdokumentene.

Anslått totalvolum for uttaket er angitt til 70 000 m3 masse, mens samlet uttaksvolum er angitt til 8 850 000 m3 masse. Dette gir en anslått tidsramme for uttaket på ca. 125 år. Varigheten av uttaket og årlig uttaksvolum vil imidlertid variere med markedets etterspørsel.

Massene fra uttaket selges til entreprenører i nærmarkedet, i tillegg til at det brukes som asfalttilslag.

Uttaksområdet er i henhold til gjeldende reguleringsplan for uttaket, «Detaljplan for masseuttak Renningsåsen, Skotselv», PlanID 0647, vedtatt 17. april 2013, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 15. november 2019