Rekøya i Vågan kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lofotpukk AS (org. nr. 991 497 641) for uttak av mineralske masser på gbnr 12/7 i Vågan kommune.

Omsøkt areal er på ca 78 daa og fremgår av kart som er en del av søknadsvedleggene.

Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til ca. 50 000 m3, mens planlagt totalt uttaksvolum er oppgitt til ca. 500 000 m3. Dette gir en anslått levetid på uttaket på ca. 10 år. Uttaksressursen er fast fjell som vil bli brukt som industrimineral og byggeråstoff.Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen «ID 130 Reguleringsplan Rekøya» med Plan ID «1865_130» avsatt til «Massetak, steinbrudd».

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 16. April 2021