Reitan pukkverk i Holtålen kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra YIT Norge AS.

YIT Norge AS søker om driftskonsesjon for Reitan pukkverk på gnr. bnr. fnr. 36/3/1, 35/1/2, 40/1/1 og 43/3/1 i Holtålen kommune. Omsøkt område (gjenstående ressurser og allerede åpnet område) er om lag 45 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 7000 m3 og totalt uttak på om lag 250 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til råstoffutvinning og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Reguleringsplan for Reitan pukkverk», datert 26. juni 1992. 

Søker opplyser at forekomsten består av gabbro, amfibolitt og glimmergneis. Egnet bruk for forekomsten er betongtilslag og asfaltproduksjon.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 12. november 2019