Reitan grustak i Melhus kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Ramlo Transport AS.

Reitan er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 124/1 i Melhus kommune. Det omsøkte området er om lag 47 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til «fremtidig båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven» og «LNF-område» i kommuneplanens arealdel for 2013-2025. Videre opplyser Ramlo Transport AS at de skal utarbeide en reguleringsplan for området. Det er oppgitt at forekomsten består av grus som hovedsakelig vil benyttes som tilslag til asfaltproduksjon, samt til veg, gårdsplasser og øvrig anleggsvirksomhet. Det er estimert et årlig uttak på om lag 15.000 m3 og et totalt uttak på 200.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 11. April 2018