Reipas i Alta kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Asbjørn Simensen AS.

Reipas steinuttak er lokalisert på gnr./bnr. 34/1 festenummer 16 i Alta kommune. Totalt omsøkt område er 75 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 21. juni 2011, avsatt til område for råstoffutvinning. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell. Det er estimert et årlig uttak mellom 25 000 m3 – 54 000 m3 og et anslått totaluttak på 1 900 000 m3. DMF bemerker at det er oppgitt feil totalvolum i søknadsskjemaet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 16. April 2018