Reinshaugen i Bø kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bulldozer Maskinlag AS.

Søknaden gjelder Reinshaugen masseuttak på gnr/bnr 6/21, 6/22 og 60/6 i Bø kommune. Omsøkt område er om lag 55,5 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 9000 m3 og totalt uttak på om lag 150 000 m3.

Deler av området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak. For den delen som omfattes av 6/22 er området avsatt til LNF.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 25. august 2022