Redalen (utvidelse) i Krødsherad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon fra Holtet Pukk & Betong AS (org. nr. 922 693 714). Søknaden gjelder utvidelse av allerede eksisterende masseuttak på gnr./bnr. 185/36 i Krødsherad kommune. 

Omsøkt område fremgår av kart i høringsvedlegget på side 13 og 14.

I henhold til søknaden er samlet planlagt uttaksvolum beregnet til ca. 3,7 millioner m3 masse. Planlagt årlig uttak er beregnet til ca. 60 000 m3 masse. Dette gir en forventet levetid for uttaket på ca. 60 år. Årlig uttak og uttakets levetid vil imidlertid avhenge av markedets etterspørsel. Massene som tas ut av uttaket vil brukes som råstoff til betongvareproduksjon og til lokale og regionale byggeprosjekter.

Uttaksområdet er i henhold til reguleringsplan «Redalen pukkverk», vedtatt 13. juni 2019, regulert til steinbrudd og masseuttak. Etterbruken av arealene er planlagt til næringsformål.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 21. juni 2021