Re pukkverk i Re kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren fra Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Feiring Vestfold AS.

Søknaden gjelder uttak av masser fra gård- og bruksnummer 267/1 i Re kommune. Anslått totalvolum for uttak 4 millioner m3 masse, med et forventet årlig uttak mellom 100 000 og 130 000 m3 masse. Massen skal brukes til materiale til veikropp, jernbaneballast, samt tilslag til betong og asfalt.

Området har i kommuneplanens arealdel arealformålet «råstoffutvinning». Det er vedtatt en egen reguleringsplan for Re pukkverk, vedtatt 25. oktober 2016. Denne er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. oktober 2017