Ravneberget pukkverk i Risør kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra YIT Norge AS.

Søknaden gjelder Ravneberget pukkverk masseuttak på gbnr. 45/9, 45/4, 52/2 og 52/12 i Risør kommune. Omsøkt område er om lag 152 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 33 300 m3 og totalt uttak på om lag 2 100 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan for «Reguleringsplan for Ravneberget pukkverk i Risør kommune», datert 6. september 2019.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 29. august 2019