Rauland i Nore og Uvdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Numedal Graving og Transport AS.

 

Uttaket er lokalisert på eiendommen 39/1 i Nore og Uvdal kommune. Tiltakshaver oppgir selv at uttaksarealet er ca. 106 daa. Digitalisering av konsesjonsområdet tiltakshaver har oversendt viser at størrelsen på området er 99 daa. Innenfor uttaksområdet har tiltakshaver anslått at planlagt samlet volum for mineralforekomsten er 711 700 m3. De planlegger å ta ut ca. 20 000 m3 årlig. Uttaksvolumet vil kunne variere med marked og etterspørsel.

Forekomsten består av løsmasser og er en breelvavsetning. Ressursen er kategorisert som meget viktig og er en del av et større sammenhengende område nær Uvdalselven. Tiltakshaver planlegger å bruke forekomsten hovedsakelig som strøsand.

Området er i kommuneplan for Nore og Uvdal 2015-2027 avsatt til LNF-formål. Tiltakshaver oppgir at det er gitt dispensasjon for tillatelse til drift av Nore og Uvdal kommune i vedtak av 2006.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 9. juli 2019