Raudåna Masseuttak i Åmli kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Olstad Entreprenør AS, for uttak av mineralske masser på gbnr. 39/24 i Åmli Kommune.

Føremålet med uttaket er uttak av fast fjell til bruk for byggeråstoff.

Planlagt årleg uttak er oppgjeve til ca. 7 000 m3 og planlagt totalt uttak er oppgjeve til ca. 185 000m3 masse. Dette gir ei anslått levetid på uttaket på ca. 26 år.

Det omsøkte konsesjonsområdet drives i medhald av kommunalt dispensasjonsvedtak, datert 13. mars 2017 og 03. desember 2018.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 24. desember 2020