Rapbjørga steinbrudd i Melhus kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Rapbjørg Pukkverk AS.

Rapbjørg Pukkverk AS søker om driftskonsesjon for Rapbjørga steinbrudd. Uttaket er lokalisert på gbnr. 25/1 i Melhus kommune. Omsøkt område er 29 daa og samsvarer med det som i reguleringsplanen er regulert til steinbrudd og masseuttak. Antatt samlet uttaksvolum innenfor området er ca. 570 000 m3. Tiltakshaver anslår et årlig uttak av ca. 20 000 m3 masser fra forekomsten.

Forekomsten er i NGU sine berggrunnskart beskrevet som grønnstein og grønnskifer med lag av kvartskeratofyr. Løsmassene i området er planlagt brukt til istandsettingen av området etter endt uttak. Tiltakshaver forventer å kunne utnytte alt de tar ut av forekomsten. Massene er planlagt brukt som masser til betong, tekniske masser til infrastruktur-, bygge- og anleggsformål.

Området er i reguleringsplan for Rapbjørga steinbrudd med planID 2015006, vedtatt i kommunestyret den 15. mai 2018, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 24. juni 2019