Raneisåsen fjelltak i Nord-Aurdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Eivind Lyseng for Raneisåsen fjelltak.

Søknaden gjelder uttak av fast fjell på gbnr. 22/1 og gbnr. 23/4 i Nord-Aurdal kommune. Arealet for uttaket er i henhold til søknadsskjemaet oppgitt til 78 daa. DMF sin beregning av konsesjonsområdet viser at området er 87 daa. Massene vil brukes til relevante tiltak innenfor bygge- og anleggsbransjen og til veivedlikehold.

Anslått totalvolum er oppgitt til 1 676 000 m3 masse. Forventet årlig uttak er oppgitt til 30 000 m3 masse, noe som gir en forventet levetid på uttaket på ca. 55 år. Årlig uttak og forventet levetid vil imidlertid variere med markedets etterspørsel.

Uttaksområdet er i henhold til «Reguleringsplan for Raneisåsen fjelltak», vedtatt 10. september 2015, regulert til steinbrudd/massetak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 23. august 2019