Ramsrud i Flesberg kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Svene Pukkverk AS.

Ramsrud er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 122/5, 122/17, 122/18, 122/36, 122/44 og 122/54 i Flesberg kommune. Det omsøkte området er om lag 170 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til område for uttak av steinmasser i reguleringsplan med navn «Svene pukkverk» datert 12.11.2015, og planID 2014005. Det er oppgitt at forekomsten består av båndgneis som hovedsakelig vil benyttes til bygg- og anleggsvirksomhet, deriblant til bærelag og frostsikring av veg. Det er estimert et årlig uttak på om lag 65 000 m3/200 000 tonn og et totalt uttak på 1 750 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. august 2018