Rage massetak vest i Gjesdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Søknaden gjelder Rage massetak på gbnr. 36/1 i Gjesdal kommune. Omsøkt område er om lag 67 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på 20 000 m3 og et total uttak på 1 150 000 m3. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og i reguleringsplan, datert 02. september 1996, regulert til masseuttak. Reguleringsplanen ble revidert 4. april 2006.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 27. juni 2017