Råbakken grustak i Overhalla kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Glømmen Eiendom AS.

Råbakken er et grusuttak lokalisert på gnr./bnr. 11/1 og 12/5 i Overhalla kommune. Råbakken grusuttak er videre lokalisert innenfor vinterbeite for rein med navn «Tjåehkere Sitje». Det omsøkte området er om lag 328 dekar og fremgår av kart på første side i høringsvedlegg del 2. Omsøkt område er regulert til «landbruk/masseuttak» og «landbruk/motorsport» i reguleringsplan datert 21.06.2004 med plan-ID 20040004 og navn «Grusuttak Råbakken». Det er oppgitt at forekomsten består av sand og stein som hovedsakelig vil benyttes til betong, asfalt og byggeformål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 100.000 m3 og et totalt uttak på 4.045.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 27. oktober 2017