Peska, Detsika og Stilla gbnr. 22/1, 35/1, 38/1 m.fl. i Alta kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Alta Skiferbrudd SA for Peska, Detsika og Stilla i Alta kommune.

Det omsøkte konsesjonsområdet er fordelt på tre hovedområder i Alta kommune. Peska er 8944 dekar, Detsika er 1442 dekar og Stilla er 4101 dekar. Kart over de omsøkte konsesjonsområdene ligger vedlagt. Områdene er i kommunenplanens arealdel for Alta kommune avsatt til råstoffutvinning. Det foreligger ingen reguleringsplan for områdene. Det skal tas ut kvartsskifer som benyttes som blant annet takskifer, belegning, fasade, trinn, gulv og mur.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 24. september 2021