Paddeby massetak i Vadsø kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Paddeby massetak er lokalisert på gnr./bnr. 6/1 i Vadsø kommune. Omsøkt område ligger ca. 12 km vest for Vadsø sentrum og uttaket ligger i et område med spredt boligbebyggelse. Totalt omsøkt område er på om lag 104 dekar og fremgår av vedlagt kart over omsøkt område på s. 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 7. juni 2012, avsatt il råstoffutvinning. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av sand, morene og stein. Tiltakshaver opplyser at råstoffene vil bli benyttet til bygg og anleggsplasser i Vadsø. Det er estimert et årlig uttak på 10 000 m3 og et totaluttak på 110 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår videre behandling av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 13. juni 2017