Øyjord kalkbrudd i Rana kommune - driftsplan

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om forslag til endret driftsplan for Øyjord kalkbrudd den 13.12.2021 fra Øijord & Aanes AS.

Det søkes nå om godkjenning av en revidert driftsplan hvor tiltakshaver planlegger å utvide uttaksområdet rundt 30 meter mot nordvest, og rundt 30 meter mot sørøst, sammenlignet driftsplan fra mars 2000. Uttaksområdet er innenfor konsesjonsområdet, og strekker seg over følgende eiendommer: gbnr. 129/3, 129/10 og 129/11. Totalt omfatter uttaksområdet ca. 97 dekar. Nedre uttaksnivå forblir uendret på kote +45 til +42 fra nord mot sør. Forslaget til endring i driftsplan ligger vedlagt.

Uttaket produserer pukk til ulike formål, og uttaksvolum varierer med markedet, men tiltakshaver anslår i overkant av 40-70 000 tonn per år. Det er anslått en driftstid på om lag 25 år.

Området er avsatt til råstoffutvinning i kommunedelplan for Mo og omegn datert 16.06.2014.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 26. oktober 2022