Øyer grustak i Øyer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS.

Søknaden gjelder et eksisterende grustak, som ligger på vestsiden av Lågen i Øyer kommune. Søknadsområdet berører følgende eiendommer: gnr 64 bnr 4, gnr 67 bnr 1,3 og 4, gnr 68 bnr 1, gnr 71 bnr 2 og 5. Det gjøres oppmerksom på at det i søknaden er opplyst at omsøkt område dekker gnr 68 bnr 1-8. Dette er i ettertid korrigert av tiltakshaver, og kun bnr 1 er berørt.

Omsøkt område er på 137 dekar. Totalvolum av uttaket er 1 200 000 m3. Årlig er det beregnet uttak på 30 000 m3.

Arealet er i reguleringsplan regulert til masseuttak, kjørevei, grøntareal, turveg og frisikt. Forekomsten er sand og grus fra løsmasseforekomst. Uttatt masse skal i hovedsak brukes til grøftpukk, veigrus, bærelag og samsmasse.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 8. januar 2016