Øydingen skiferbrudd i Snåsa kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon fra Snåsa Naturstein AS.

Snåsa Naturstein AS har søkt om driftskonsesjon for uttaksområdet Øydingen Skiferbrudd, gbnr. 82/1 i Snåsa kommune. Forekomsten er klassifisert som grunneiers mineraler. Uttaket består av skifer og skal ifølge søker brukes i forbindelse med tørrmur. Omsøkt uttaksområde er ca. 60 daa og anslått totalvolum innenfor uttaksområdet er 400 000 m3. Søker oppgir at forventet årlig uttak er 4 000 m3.

Området er i reguleringsplan (vedtatt ikrafttredelse fra 1. oktober 2015), med plan ID 201400,2 regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 10. oktober 2017