Øvrekluge masseuttak i Gjesdal kommune - endring i driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om endring av driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Risa AS.

Risa AS ble den 19. mai 2016 tildelt driftskonsesjon for Øvrekluge masseuttak. Uttaket er lokalisert på gnr/bnr. 28/1 i Gjesdal kommune. Ved oppstart av etappe 1 ble det avdekket dårlig utført prøvegraving med det resultat at det kun var 15 000m3 fjell i omsøkt område. Risa AS søker dermed om en utvidelse av eksisterende konsesjonsområde for å kunne oppnå ønsket mengde fjell.

Utvidelsen består av totalt 8 dekar hvor 5 dekar er på utsiden av opprinnelig regulert område. Området er i hovedsak regulert til landbruk/vesentlig terrenginngrep i reguleringsplan datert 13.desember 2010. Gjesdal kommune har i PLØ del saksnr. 205/15 arkivsak 15/840 datert 23.06.2015, gitt dispensasjon fra reguleringsplanen og gitt tillatelse til uttak av løse og faste masser og knusing av disse på gnr/bnr. 28/1. Gjesdal kommune har videre gitt Risa AS dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplanens arealdel for endring av masseuttak. Dispensasjon for utvidelse av område for å drive masseuttak er datert 04.november 2016. Reguleringsområde og utvidelsen fremgår klart av kart i høringsvedlegget.

Anslått totalvolum for uttaket er 161 000 m3 fjell hvor driftstid er beregnet til ett år etter oppstart. Omsøkt konsesjonsområde er totalt 42 dekar.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 23. februar 2017