Øvre Klokkerhaugen i Vardø kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Finnmark Entreprenør AS (org.nr. 980 684 717) for uttak på gbnr. 12/1 i Vardø kommune.

Omsøkt areal er på ca. 23 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 2000 m3 og totalt uttak på om lag 10 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan «Detaljeregulering for Øvre klokkerhaugen steinbrudd i Vardø kommune», datert 11. mars 2019.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden. 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 7. september 2022