Overskott steinbrudd i Indre Fosen kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Pallin AS.

Søknaden gjelder Overskott steinbrudd på gbnr. 23/3 i Indre Fosen kommune. Omsøkt område er om lag 23 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 10 000 m3 og totalt uttak på om lag 215 000 m3 fast fjell. Tallet på totalt uttaksvolum avviker noe fra tall i søknadsskjema. Årsaken til avviket er at endringer i driftsplanen, herunder uttaksvolum legges til grunn. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak/steinbrudd i reguleringsplan for «Overskott Steinbrudd», datert 18. juni 1998. Indre Fosen kommune har den 10. oktober 2018 innvilget en dispensasjon for utvidelse av uttaksdybde og enkelte andre endringer. Se dokumenter tilknyttet reguleringsplanen i høringsvedlegget. 

Det er oppgitt i driftsplanen at forekomsten består av grønnstein og amfibolitt med bånd av kvartskeratofyr.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 19. august 2019