Øverhagen massetak i Molde kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ove Gjendem AS.

Øverhagen massetak er lokalisert på gnr./bnr. 52/1 og 53/1 i Molde kommune. Det omsøkte området er omtrent 49 dekar, se vedlagte kart over konsesjonsområdet. Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan nr. 200620, «Reguleringsplan for Øverhagen, Hjelset», vedtatt 19. mars 2009.

Det fremgår av søknaden at Statens Vegvesen har planer om ny E39 som skal legges gjennom dagens steinbrudd. Dette gjør at planene om drift og avslutning av bruddet kan bli revidert i forbindelse med dette. Pr dags dato er det usikkert når dette vil skje. Steinbruddet er nevnt i reguleringsplanen som er lagt ut som forslag på: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lonsethjelset/regulringsplan

Forekomsten består av diorittisk granittisk gneis som planlegges utvunnet til bruk som naturstein og pukk. Antatt totalt uttak er 100 000 fm3. Årlig uttak er anslått til 5 000 – 10 000 fm3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 21. september 2017