Ottersbo pukkverk i Ørland kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) for Ottersbo pukkverk i Ørland kommune, datert 02.07.14. Søker er Veidekke Industri AS

Søknaden gjelder Ottersbo pukkverk på gnr/bnr 82/3 og 82/4 i Ørland kommune. Pukkverket ligger ved Trondheimsfjorden ca. 9 km øst for kommunesenteret Brekstad. Det omsøkte området er på ca. 250 mål. Det foreligger en reguleringsplan for området vedtatt 14.02.2014.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 23. november 2015