Oterrønningen natursteinsbrudd i Larvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for Oterrønningen natursteinsbrudd i Larvik kommune. Søker er Saga Pearl AS.

Oterrønningen natursteinsbrudd ligger i Tvedalen ca. 10 km vest for Larvik sentrum og nord for Fv 60. Omsøkt areal er på ca. 327 dekar og er regulert til steinbrudd i reguleringsplanen for Tvedalen steinindustriområde vedtatt 19.12.1996 samt i to mindre reguleringsplaner vedtatt 15.09.2004 og 29.04.2009.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 7. desember 2015