Østre Skjæråsen fjelltak i Regionfelt Østlandet i Åmot kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg søker om driftskonsesjon for Østre Skjæråsen fjelltak i Regionfelt Østlandet. Uttaket er lokalisert på gbnr. 36/187 og 39/133 i Åmot kommune i Hedmark. Omsøkt område er 51 daa. Tiltakshaver har anslått at totalvolum innenfor det planlagte uttaksområdet er ca. 480 000 m3. De forventer et årlig uttak på mellom 10 000 m3 – 15 000 m3.

Ifølge berggrunnskart fra NGU er hovedbergarten i området Vardalssandstein. Steinen er planlagt brukt i forsvarets øvingsfelt.

Tiltakshaver har fått dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å etablere Østre Skjæråsen fjelltak. Dispensasjon ble gitt av kommunen den 28. mars 2019.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 28. juni 2019