Østli Massetak i Nannestad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon for uttak av fjellmasser i Østli Massetak, gnr. 133 bnr. 3 i Nannestad kommune.

Omsøkte areal for uttaket er ca. 19 dekar. Det er anslått et totalt uttaksvolum på 240 000 m3, med årlig forventet uttak på opptil 15 – 50 000 m³.  Området er regulert til massetak (steinbrudd) i 2002.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsuttalelser kan sendes innen 7. august 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 7. august 2015