Oltedal masseuttak i Gjesdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Søknaden gjelder Oltedal masseuttak på gbnr. 13/1, 13/2 og 13/42 i Gjesdal kommune. Omsøkt område er om lag 72 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på 35 000 m3 og totale gjenstående volum er beregnet til 158 000 m3. Området er i kommuneplanen (2009 – 2021) avsatt som område for ”Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning”. Deler av området som berøres av masseuttak og endret veiframføring, er avsatt som LNFR-område i kommuneplan, med krav om reguleringsplan. Det foreligger en dispensasjon fra områdets status som LNFR-område og krav om regulering, datert 23. juni 2011. I tillegg foreligger en tillatelse fra Gjesdal kommune til tiltak for råstoffutvinning, datert 6. oktober 2011. Tiltakshaver opplyser i søknad om driftskonsesjon for Oltedal masseuttak at Lillebø Sand og Transport AS har fremmet forslag til reguleringsplan for Oltedal masseuttak. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 22. juni 2017