Oksebåsen masseuttak i Andøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Eidissen Maskin AS.

Søknaden gjelder Oksebåsen masseuttak på gnr/bnr 40-59/flere i Andøy kommune. Omsøkt område er om lag 42 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 15. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 14 000 m3 og totalt uttak på om lag 140 000 m3. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak.

Kommuneplanens arealdel stiller krav til utarbeidelse av reguleringsplan for området med betegnelsen R1 Oksebåsen. Kommunen har innvilget dispensasjon fra dette ved «Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – Uttak av masser fra Oksebåsen grusuttak», datert 1. mars 2021.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 30. august 2021