Ødegården masseuttak (Grønneflåta) i Nore ogUvdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Numedal Maskin og Transport AS.

Ødegården masseuttak er lokalisert på gnr. 42 bnr. 1 i Nore og Uvdal kommune. Uttaket ligger rett sør for Uvdal tettsted og sørvest for Grønneflåta søppelplass. Totalt omsøkt areal er 5 dekar og fremgår av vedlagt kart over omsøkt område (i lilla). Omsøkt område er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. I kommuneplanens bestemmelser punkt 2.6 kreves det reguleringsplan for områder som skal benyttes til råstoffutvinning. I vedtak av 13. oktober 2015 er det av kommunestyret gitt dispensasjon for uttak av masser frem til endelig vedtatt reguleringsplan.

Det er oppgitt i søknaden at masseforekomsten i hovedsak består av breelvavsetning med sand, grus og stein. Sandmassene vil blant annet bli benyttet til støpning. Stein knuses til kult, singel og stubbus. Tiltakshaver opplyser at massene i hovedsak vil bli benyttet til byggearbeid i regi av Numedal Maskin og Transport AS. Det er estimert et årlig uttak på rundt 6000 m3 og et tottaluttak på rundt 100 000 m3. DMF bemerker at det i søknadsskjema er oppgitt feil størrelse på omsøkt område og feil anslått totalvolum.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 29. mai 2017