Odal Grus i Sør-Odal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Odal Grus AS.

Odal Grus AS søker om driftskonsesjon for Odal Grus i Sør-Odal kommune. Omsøkt område er ca. 450 daa. Tiltakshaver anslår at totalvolum for uttaket innenfor omsøkt område er på ca. 9 000 000 fm3. Det årlige uttaket vil kunne variere med markedssituasjonen, men tiltakshaver anslår at forventet årlig uttak er ca. 75 000 fm3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler.

Ifølge tiltakshaver er bergarten dominert av granittiske gneiser med mindre innslag av amfibolitt. Forekomsten er planlagt brukt som asfalttilslag, ballastpukk og til vegformål.

«Detaljregulering for Odal Grus» ble vedtatt av kommunestyret den 7. september 2017, med planID 0419201407. Omsøkt område er sammenfallende med område regulert til steinbrudd og massetak i reguleringsplanen (ca. 450 daa).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 5. desember 2018