Nykmark masseuttak i Vestvågøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Rasmussen Anlegg AS.

Nykmark masseuttak er lokalisert på gnr./bnr. 74/1 i Vestvågøy kommune. Totalt omsøkt område er 16 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 12. oktober 1999 regulert til område for masseuttak (Plan-ID 199803). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell. Råstoffene skal blant annet benyttes til bygg- og veiformål. Det er estimert et årlig uttak på 20 000 m3 og et totaluttak på 220 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 2. mai 2018