Nye Spulsåsen steinbrudd i Våler kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Solør Videregående skole avd. Våler.

Søknaden gjelder Nye Spulsåsen steinbrudd på gbnr. 38/73 i Våler kommune. Omsøkt område er om lag 51 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 7500 m3 og totalt uttak på om lag 440 000 m3. Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan for «Nye Spulsåsen Pukkverk», datert 19. mars 2018.

Søker oppgir at forekomsten består av gneis. Massene skal hovedsakelig brukes til grusing av plasser, underbygning, fundament og omfylling av rør. Nye Spulsåsen steinbrudd skal erstatte Spulsåsen pukkverk, som benyttes til undervisning på Solør videregående skole.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 16. desember 2019