Nos steinbrot i Gaular kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressursar (minerallova) frå Gaular Stein og Maskin AS.

Søknaden gjeld uttak av blokkstein i Nos steinbrot i Gaular kommune. Massar som ikkje kan nyttast som blokkstein vil bli knust til pukk i ulike fraksjonar. Steinbrotet ligg ca. 600 m vest for E39 og 3,7 km nord for Sande. Storleiken på uttaksområdet er ca. 30 dekar. Totalt uttaksvolum er rekna til 270 000 m3 og forventa årleg uttak er ca. 5000 m3. Det foreligg reguleringsplan for masseuttaket, vedteke av Gaular kommunestyre 26.02.2002.

Saka ligg ute til høyring. Høyringsbrevet og -dokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 15. februar 2016