Nordre Fuglesjøen i Trysil kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Trysil Pukkverk AS.

Søknaden gjelder Nordre Fuglesjøen masseuttak på gnr./bnr. 40/6 og 40/68 i Trysil kommune. Omsøkt område er om lag 44 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 15-20 000 m3 og totalt uttak på om lag 350 000 m3. Området er i reguleringsplan for «Nordre Fuglsjøen masseuttak», datert 28. august 2003.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 30. november 2020