Nordmarka steinbrudd i Strand kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Norsk Stein AS.

Søknaden gjelder utvidelse av Norsk Stein AS sitt brudd på Tau i Stand kommune. Uttaket er tidligere omfattet av driftskonsesjon tildelt av DMF 7. oktober 2016. Det søkes om en ny sammenhengende konsesjon for hele området.

Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til 1,1 millioner m3 masse, mens samlet uttaksvolum innenfor det omsøkte området er oppgitt til 23 millioner m3 masse. Dette gir en antatt driftstid på det arealet som nå er omsøkt på ca. 20 år.

Området for masseuttaket er omfattet av reguleringsplan «Nordmarka steinbrudd», planID 1130201409. Reguleringsformålet for uttaket er steinbrudd og masseuttak. Reguleringsplanen for området omfatter mer areal enn det som det nå søkes om driftskonsesjon for. Konsesjonsområdet for omsøkte driftskonsesjon fremgår av vedlegget til høring av søknad om driftskonsesjon.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 6. mars 2020